تعداد گزارش:  در یک صفحه

تعداد يافت شده (18)

كتاب آزمونهاي جامع استخدامي ارگانها ( ادارات - شركتهاي دولتي - نهادها )
ناشر: مهرگان قلم
پديدآور: هوشيار خزايي
قيمت: 960000 ريال قيمت انتشارات مهرگان قلم: 816000 ريال
كتاب آزمونهاي جامع استخدامي بانكها (ملي.مسكن.تجارت.كشاورزي.رفاه ...)
ناشر: مهرگان قلم
پديدآور: هوشيار خزايي
قيمت: 80000 ريال قيمت انتشارات مهرگان قلم: 68000 ريال
كتاب اطلاعات عمومي براي مصاحبه حضوري
ناشر: مهرگان قلم
پديدآور: هوشيار خزايي
قيمت: 300000 ريال قيمت انتشارات مهرگان قلم: 255000 ريال
كتاب مكانيك كامل اتومبيل (به زبان ساده)
ناشر: مهرگان قلم
پديدآور: علي كمائي
قيمت: 800000 ريال قيمت انتشارات مهرگان قلم: 680000 ريال
كتاب گنجينه سوالات آزمون هاي استخدامي ادبيات
ناشر: مهرگان قلم
پديدآور: مستانه پژوهش
قيمت: 180000 ريال قيمت انتشارات مهرگان قلم: 153000 ريال
كتاب گنجينه سوالات آزمون هاي استخدامي بانك ها
ناشر: مهرگان قلم
پديدآور: هوشيار خزايي؛ مستانه پژوهش
قيمت: 600000 ريال قيمت انتشارات مهرگان قلم: 510000 ريال
كتاب گنجينه سوالات آزمون هاي استخدامي معارف
ناشر: مهرگان قلم
پديدآور: مستانه پژوهش
قيمت: 300000 ريال قيمت انتشارات مهرگان قلم: 255000 ريال
كتاب گنجينه سوالات آزمون هاي استخدامي و اطلاعات عمومي
ناشر: مهرگان قلم
پديدآور: هوشيار خزايي؛ مستانه پژوهش
قيمت: 600000 ريال قيمت انتشارات مهرگان قلم: 510000 ريال
كتاب گنجينه سوالات آزمون هاي استخدامي كامپيوتر
ناشر: مهرگان قلم
پديدآور: بيتا حبيبي
قيمت: 400000 ريال قيمت انتشارات مهرگان قلم: 340000 ريال
كتاب گنجينه سوالات آزمون هاي استخدامي زبان انگليسي
ناشر: مهرگان قلم
پديدآور: مستانه پژوهش
قيمت: 180000 ريال قيمت انتشارات مهرگان قلم: 153000 ريال
   

مشاهده صفحه 1از 3