اطلاعات حساب
حساب صادرات : 0102734551009 بنام انتشارات مهرگان قلم
سپهر صادرات : 6037691061250056 به نام علیرضا مظلوم
حساب ملی : 0102650348005 به نام علیرضا مظلوم
کارت ملی : 6037997171994610 به نام علیرضا مظلوم